Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Ellen Camerlinck (De Koala – vroedvrouwenteam) met maatschappelijke zetel te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 128 en ingeschreven in de KBO onder nummer 0631.966.975 (hierna: “De Koala”)

Artikel 1 – Toepassingsgebied

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot diensten aangeboden door De Koala aan particuliere klanten (hierna: “Klant”).

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden is steeds van toepassing.

Artikel 2 – Prijs en betaling

De prijs voor onze diensten is deze vermeld op de website (https://www.dekoala.be). De prijs is uitgedrukt in euro.

Voor de diensten die vallen onder de ‘activiteiten van vroedvrouwen’ zal geen BTW aangerekend worden (vrijstelling volgens artikel 44). Voor alle andere diensten waarop de BTW-wetgeving wel van toepassing is, zal de vermelde prijs steeds inclusief BTW zijn.

De erelonen worden rechtstreeks aan de mutualiteit gefactureerd (“Derdebetaler”).

Eénmaal per maand ontvangt de Klant per post een bewijsstuk met een overzicht van de geleverde diensten (die via Derdebetaler werden vereffend) en de te betalen vervoersonkosten. Deze laatsten dienen per overschrijving te worden betaald binnen 7 dagen na ontvangst. Betwistingen dienen binnen 5 werkdagen na verzending van het bewijsstuk schriftelijk (per mail of per post) aan ons kenbaar gemaakt te worden.

Bij inschrijving via de bookingstool op onze website dient de Klant het inschrijvingsgeld onmiddellijk te betalen via Bancontact.

Artikel 3 – Uitvoering

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt steeds naar best inzicht en vermogen en maakt een inspanningsverbintenis uit ten aanzien van de Klant. Indien De Koala dit noodzakelijk acht, heeft zij het recht om de opdracht dan wel een deel ervan naar eigen goeddunken te laten uitvoeren door een derde.

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

De overeenkomsten voor diensten van De Koala kunnen op elk moment worden aangegaan.

Voor de diensten die binnen de nomenclatuur vallen, eindigt de overeenkomst automatisch ten laatste 1 jaar na de bevalling.

Annuleren van diensten door de Klant dient altijd schriftelijk te gebeuren, per e-mail aan ellen@dekoala.be. De datum van ontvangst door De Koala is de datum die geldt voor de toepassing van de annulatievoorwaarden. Het niet-betalen van de inschrijving geldt niet als annulatie. Bij annulaties tot één week voor de aanvang wordt een administratieve kost van 15 euro aangerekend, bij annulaties binnen een kortere termijn kan geen aanspraak gemaakt worden op enige terugbetaling.

Als de Klant niet overgaat tot betaling van de diensten, kan De Koala de zorgverlening/dienst stopzetten of weigeren uit te voeren.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

De Koala behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde ideeën, materialen, concepten, ontwerpen, afbeeldingen, …

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo kan de Klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s, teksten, logo’s, kleurencombinaties, … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

De Koala is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de Klant die als vertrouwelijk zou kunnen beschouwd worden.

De Koala verklaart de privacywetgeving zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. In het kader van de privacywetgeving dient De Koala beschouwd te worden als verwerker van deze persoonsgegevens van de Klant waartoe zij toegang heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Klant. De persoonsgegevens van de Klant waartoe De Koala toegang heeft zijn beperkt tot deze persoonsgegevens die opgenomen werden in het elektronisch patiëntendossier en persoonsgegevens die verstrekt werden via de bookingstool.

De klant erkent en aanvaardt dat De Koala gebruik maakt van een elektronisch patiëntendossier en bookingstool beheert door derden. Deze derden dienen als subverwerkers te worden beschouwd ten aanzien van de Klant en de Klant stemt hiermee uitdrukkelijk in. De Koala verbindt zich ertoe om in de overeenkomst met deze subverwerkers de nodige bepalingen te voorzien opdat de verwerking conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal plaatsvinden.

De Koala is daarnaast ook de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal deze verwerking verrichten conform haar privacy policy die u kan consulteren via volgende link: https://www.dekoala.be/privacy-1

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

De door De Koala verrichte prestaties dienen steeds als inspanningsverplichting te worden beschouwd en nooit als een resultaatsverbintenis.

De Koala sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant in geval van opzet of grove schuld.

Bij directe schade is de aansprakelijkheid van De Koala beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor medische beroepen.

De Koala kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de Klant dan wel het niet tijdig aanleveren ervan door de Klant, noch voor schade veroorzaakt door defecten, inbraak of hacking van de website, phishing of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

De Klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van De Koala en verbindt zich ertoe De koala te allen tijde te vrijwaren voor alle aanspraken van derden zoals bijvoorbeeld en niet limitatief: aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten van derden, het niet respecteren van de Gebruiksvoorwaarden van De Koala door de Klant, …

Artikel 8 – Overmacht

In geval van overmacht is De Koala niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van De Koala die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Als De Koala ten tijde van de intreding van de overmacht reeds gedeeltelijk een deel van haar verplichting uit de overeenkomst is nagekomen, is de Klant verplicht om dat gedeelte te vergoeden.

Artikel 9 – Nietigheid

Indien één of meer bepalingen van de huidige Algemene Voorwaarden nietig zouden worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van de huidige Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

Artikel 10 – Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit overeenkomsten die met De Koala gesloten zijn. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x